Forum Humanistyczne

COLLOQUIA HUMANIORUM

 

Humanistyka i dominacja

Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań

PENSJONAT „ZŁOTY STRUG” W PLUSKACH k. OLSZTYNA

22-23 października 2010 r.

Za istotną wskazówkę służącą doprecyzowaniu pola problemowego wyznaczonego formułą powyższego tematu uznać można dyrektywy brytyjskiego socjologa i etnografa Paula Willisa. Twierdzi on, że różnego rodzaju aktorzy społeczni, starając się żyć i przeżyć, podejmują niezliczone próby zrozumienia własnej sytuacji. Powstające w ten sposób przedstawienia nie odwołują się jednak najczęściej do żadnych stanowisk „spekulacyjnych” i w swej strukturze ich nie naśladują. Podmioty społeczne, przekonuje Willis, nie są bowiem „uczonymi socjologami”, ani „nie tworzą grup seminaryjnych”, dlatego sens ich działań trudny jest do uchwycenia w planie kategorii elit. Co więcej, sądy i znaczenia oddolne pozostają często ucieleśnione i nie tylko nie znajdują wyrazu w języku, ale często są „w taki sposób zorganizowane by się językowi sprzeciwić”.

W trakcie kolejnego spotkania proponujemy podjęcie próby rozpoznania w jaki sposób doświadczenia, które powstają wewnątrz społeczeństw poddawane są zewnętrznym interpretacjom oraz w jaki sposób umieszczane zostają w ramach dyskursów humanistyki. Pod pojęciem dyskursów humanistyki rozumiemy takie interpretacje badaczy, intelektualistów i publicystów, które powstają w akademickiej tradycji praktyk lekturowych i często przyjmują w społecznym, publicznym użyciu pozycję dominującą, legitymizującą tym samym pewną marginalizację oddolnych sposobów komunikowania doświadczeń społecznych.

Przyjmując perspektywę przywołanego Paula Willisa chcielibyśmy zastanowić się, czy w dzisiejszej humanistyce istnieje potrzeba stworzenia języka służącego do opisu oddolnych sposobów komunikowania doświadczeń społecznych, języka, który stawiałby treść owych komunikatów na równi z „zewnętrznym” dyskursem elit. Czy we współczesnej, rodzimej humanistyce istnieje poczucie potrzeby włączania do publicznego dyskursu najbardziej prywatnych, często nietekstowych wzorów doświadczeń podmiotów społecznych. Jakie przesłanki przemawiają za lub przeciw podejmowaniu tego typu prób.

Zarysowana wyżej problematyka skłania również do postawienia pytania o ważność (doniosłość) rozwiązań badawczych ferowanych na gruncie zinstytucjonalizowanej humanistyki. Czy oferowane przez nią rozstrzygnięcia są ważne dlatego, że stoi za nimi autorytet dotychczasowej praktyki badawczej, legitymującej się znacznym już doświadczeniem i świadomością własnych, kulturowych uwarunkowań? Czy humanistyka akademicka ma prawo narzucać własny ogląd świata, własne interpretacje dyskursom pozaakademickim, które takiego doświadczenia nie mają? Czy dyskursy akademickie tworząc wewnętrznie spójny język pojęć i teorii nie gubią w istocie możliwości nawiązania dialogu ze społecznościami będącymi „przedmiotem” ich zainteresowania? A może współczesna humanistyka nie powinna pochylać się nad pozaakademickimi praktykami dyskursywnymi w próbie ich uchwycenia takimi, jakie one są w doświadczeniu ich uczestników? Czy próby tego typu są w ogóle potrzebne i możliwe? Jakie wartości przyświecają przyjmowanym w tej kwestii rozwiązaniom? Jakie cele stawiane są w programach badań humanistycznych formułowanych w kluczu zarysowanej wyżej alternatywy?

W tak zakreślonej przestrzeni tradycyjnie oczekujemy na refleksję natury zarówno ogólnohumanistycznej, jak i uwzględniającej optykę partykularnych dyscyplin współczesnej humanistyki.

PROGRAM OBRAD

 

22 października 2010

Olsztyn, Centrum Humanistyczne UWM

(Sala Posiedzeń Rady Wydziału)

 

Marta Songin (Wrocław)

Z podporządkowanego punktu widzenia. Roszczenia poznawcze „klas podrzędnych

Marta Rakoczy (Warszawa)

Taktyka „żywego praktykowania codzienności” – o antynauce Michela de Certeau

Krzysztof Abriszewski (Toruń)

Wszyscy jesteśmy refleksyjni albo czy herpetolodzy zmieniają tożsamość jaszczurek?

Anna Malewska-Szałygin (Warszawa)

Zmagania z „nieporadnymi” dyskursami o polityce. O pożytkach płynących z zastosowania metody etnograficznych badań terenowych

Ewa Klekot (Warszawa)

Etnograf wobec nikiformy, czyli wielopoziomowość przemocy językowej w badaniu współczesności

Marcin Brocki (Kraków)

Sposoby artykulacji potocznych doświadczeń a porządek doświadczenia wymuszony praktyką etnograficzną

Andrzej Perzanowski (Warszawa)

Schludne dyskursy?

Marcin Kafar (Łódź)

Mówić o milczeniu albo czy antropologia może przyczynić się do czynienia życia lepszym?

Michał Łuczewski (Warszawa)

Czy (i jak) można zrozumieć galicyjskiego chłopa sprzed stu lat?

Jarema Drozdowicz  (Poznań)

W poszukiwaniu utraconego paradygmatu. Antropologia w strefie wojny

Agnieszka Karpowicz (Warszawa)

Twórczość słowna: poza i ponad literaturą

Paulina Abriszewska (Toruń)

"Zniekształcone odbicie", czyli o czytaniu romantyzmu

Łukasz Dominiak (Toruń)

Komu (nie)zależy na dominacji? Wybrane strategie poznawcze we współczesnej humanistyce

Beata Bielska, Katarzyna Lis (Toruń)

Postkolonializm w dyskursie polskiej humanistyki

 

23 października 2010

Pluski, Pensjonat „Złoty Strug”

 

Renata Hryciuk (Warszawa)

(Re)konstrukcja wzorców macierzyńskich w Santa Maria Tomatlan, miasto Meksyk

Agnieszka Kozik (Warszawa)

„Mieszkańcy” Stoczni Gdańskiej

Magdalena Radkowska-Walkowicz (Warszawa)

Rola języka naukowego w polskiej debacie o in vitro

Aleksandra Drzał-Sierocka (Warszawa)

Ostatnia dekada widziana oczyma urażonych, czyli o obrazie uczuć religijnych w Polsce (2000-2010)

Grażyna Gajewska (Poznań)

Niewidzialne miasto: przeszłość Gniezna wyparta z pamięci zbiorowej

Tomasz Wiślicz (Warszawa)

Ludowe doświadczenia parareligijne w refleksji współczesnej humanistyki

Wiktor Werner (Poznań)

Wiedza uczona i potoczna wobec problemu czarów. Procesy czarownic w Anglii i północnoamerykańskich koloniach angielskich w XVII wieku

 

Konferencja organizowana przy współudziale:

Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

zaproszenie (pobierz)

program (pobierz)

 

 

  << góra strony >>

aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

webmaster