Forum Humanistyczne

WYKŁADY

 

wykład otwarty

 

 prof. dr hab. Wojciech Wrzosek

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

Prawda w historii a historyczność prawdy

 

13 stycznia 2010 r.

 

 

TORUŃ, Instytut Filozofii UMK

ul. Fosa Staromiejska 1a, sala I, godz. 17.00

 

Wykład powiązany będzie z promocją najnowszej książki

W. Wrzoska "O myśleniu historycznym".

 

wykład zorganizowany przez

Instytut Filozofii UMK

Instytut Historii UMK

 

zaproszenie (pobierz)

 


„Tematem zasadniczym rozważań jest poszukiwanie przesłanek myślowych stojących za aktami badawczymi (poznawczymi), jakie podejmuje historyk. Mówiąc po prostu, chodzi o odpowiedź na pytanie, jak historyk myśli, skoro tak a nie inaczej wyobraża sobie świat badany, zgłębia go i prezentuje wyniki swych dociekań.

Wszystkie zamieszczone w tomie szkice jeden chciałyby mieć cel: rozpoznanie, jakie założenia myślowe stoją za historią jako praktyką badawczą i historiografią jako gatunkowym sposobem prezentowania i komunikowania jej wyników.  Owe założenia to nic innego jak wspólnotowe przeświadczenia, przekonania i wartości historyków. Rozpoznanie owych przesłanek myślowych, przyczynia się do osiągania pewnego celu nie tylko poznawczego, ale i etycznego, tj. do zrozumienia sensu stanowisk metodologicznych (epistemologicznych), w tym i stojących za nimi, lub zawartych w nich raczej, wartości poznawczych i pozapoznawczych”. 

(fragment ze Wstępu "O myśleniu historycznym)


Wojciech Wrzosek – prof. dr hab. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik tamtejszego Zakładu Metodologii Historii i Historii Historiografii. W 1994 uzyskał tytuł doktora habilitowanego, na podstawie rozprawy: Powstanie nieklasycznej historiografii. "Nouvelle Histoire" w kręgu epistemologii historii. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Metodologii Historii i Historii Historiografii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN.  Jest członkiem rad redakcyjnych lub naukowych czasopism: Studia Metodologiczne (redaktor naczelny od 1989-1999), Historyka. Studia Metodologiczne (od 1998) Odissiej. Man in History (od 1989); Roczniki Antropologii Wiedzy. (Jahrbucher fur Antropologie der Wissenschaft), (od 2006); Studia Historiae Oeconomicae (od 1994) ; Historia i Kultura (od 2001); Istorija i Sovremiennost` (od 2004), Przegląd Bydgoski. Czasopismo Naukowe (od 1997).

Za działalność naukową i organizacyjną prof. Wojciech Wrzosek otrzymał w 2006 r. Złoty Krzyż Zasługi. Specjalizacje i zainteresowania naukowe: metodologia historii, historia historiografii.

Napisał między innymi: 1990: O swoistości poznania historycznego (współautor); 1994: Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii (współautor); 1995: Historia – kultura- metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii; 1998: Zaradnik. Poradnik zaradnego czytelnika książek trudnych sporządzony przez Wojciecha Wrzoska na użytek studentów historii; 2009: O myśleniu historycznym

 

zobacz zdjęcia     

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster