Forum Humanistyczne

 

Zakład Socjologii Kultury, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Katedra Medioznawstwa, Instytut Kultury i Komunikowania, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Kwartalnik „kultura popularna”

Zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego

która odbędzie się 17-18 maja 2010 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Problematyka konferencji obejmuje szeroko rozumiane kulturowe przemiany życia codziennego. Kategorie analityczne codzienności i świata życia codziennego oraz praktyk kulturowych służą badaniu związków między kulturą i społeczeństwem.

Analiza kulturowego wymiaru świata życia codziennego ukazuje dwoiste oblicze codzienności. Świat życia codziennego stanowi z jednej strony podstawowy układ odniesienia jako zasób nieproblematycznej wiedzy, przyjmowanych za oczywiste i przewidywalnych praktyk kulturowych oraz reguł społecznych. Z drugiej zaś strony, w sytuacjach problematycznych codzienne rutyny poddawane są reinterpretacji. Kulturowe praktyki życia codziennego stają się też obszarem konfliktu i kontestacji w warunkach narastających przeciwieństw oraz sprzeczności wartości, norm, narracji i dyskursów. Rosnąca refleksyjność podmiotów widoczna jest w zróżnicowanych projektach i strategiach życia codziennego.

Wraz z przemianami związanymi z globalizacją, rozwojem nowych technologii i mediów komunikowania, zmieniają się kulturowe ramy doświadczenia codzienności. Przepływy ludzi, kapitału i informacji tworzą nowe środowiska kulturowe, w których doświadczenie bezpośrednie łączy się z doświadczeniem zapośredniczonym przez media.

Celem konferencji jest próba uchwycenia ambiwalentnego oraz paradoksalnego charakteru współczesnego świata życia codziennego, jako zróżnicowanych porządków praktyk kulturowych – zarazem zrutynizowanych i refleksyjnych.

Zakres tematyczny konferencji – tematy kluczowe

• Życie codzienne jako przestrzeń symboliczno-kulturowej reprodukcji i zmiany społecznej.

• Infrastruktura codzienności: uwikłanie technologii i przedmiotów w potoczne praktyki kulturowe.

• Nowe media a zmieniające się formy intymności, towarzyskości i kreatywności w życiu codziennym.

• Codzienne doświadczanie miasta jako przestrzeni kulturowej: subiektywne doświadczenia przestrzeni miejskiej, miejsca znaczące, miejsca zgromadzeń, strategie mieszkańców a planowanie urbanistyczne.

• Prywatny a intersubiektywny wymiar świata życia codziennego: sposoby doświadczania, rozumienia, interpretacji oraz kontestacji rzeczywistości kulturowej.

• Teatr życia codziennego: przemiany tożsamości, współczesne formy wspólnotowości, płci kulturowej, cielesności w praktykach życia codziennego.

• Kultura popularna i kultura konsumpcyjna oraz etnografie życia codziennego: logika utowarowienia i urynkowienia świata życia codziennego.

• Estetyzacja życia codziennego: przejawy estetyzacji – transformacje otoczenia (dizajn, architektura

i dekoracja wnętrz), kreowanie indywidualnego wizerunku (modelowanie ciała i moda) oraz estetyczny zwrot w komunikacji wizualnej.

 

Patronat naukowy: prof. Wiesław Godzic (SWPS), prof. dr hab. Elżbieta Hałas (IS UW)

Komitet organizacyjny: Agata Dembek (IS UW), dr Mirosław Filiciak (SWPS), Mateusz Halawa (SWPS),

dr Tomasz Maślanka (IS UW), Agata Nowotny (kp), Agnieszka Strzemińska (kp), dr Konstatnty Strzyczkowski (IS UW)

 

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami prosimy wysyłać do 31 marca 2010 na adres:

konferencja.codziennosc@gmail.com W zgłoszeniu prosimy podać dane autora referatu (tytuł naukowy, adres, nr telefonu), tytuł referatu oraz załączyć abstrakt  w formacie rtf.  Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (obejmuje posiłki i napoje podczas konferencji oraz imprezę towarzyszącą). Pośredniczymy w rezerwacji noclegów. Wpłaty należy dokonać na konto SWPS ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, nr 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089, z dopiskiem: konferencja codzienność oraz imieniem i nazwiskiem referenta do 15 kwietnia 2010. Faktury VAT będą wystawiane tylko osobom, które zgłoszą chęć jej otrzymania.

Planowana recenzowana publikacja pokonferencyjna.

Kontakt: Agata Dembek konferencja.codziennosc@gmail.com

 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster