Forum Humanistyczne

<<zgłoś konferencję>>

forhum@uni.torun.pl 

Polecane konferencje

 


25 października 2012, Kalisz

Antynomie w sztuce

 W ramach interpretacji sztuki jednym z najbardziej typowych zabiegów badawczych jest antynomiczna klasyfikacja zjawisk artystycznych. Antynomiczna klasyfikacja stanowi tylko pozornie bezstronną czynność włączania i wyłączania zjawisk artystycznych, a faktycznie jest niezmiennym aktem przemocy wobec świata. Użycie antynomii w dyskursie o sztuce wyznacza bowiem obowiązujący model dociekań nad zjawiskami artystycznymi.

więcej>>


29-30 maja 2012, Łodź

Autobiography – Biography – Narration. Biographic Perspectives in Researching Practice

Celem konferencji jest tworzenie platformy służącej wymianie myśli z zakresu biograficznych aspektów uprawiania nauki.

więcej>>


26-27 kwietnia 2012, Poznań

Transgressing visuality. Sensorial cultural practices.

.We search academic papers examining and interrogating the various critical and cultural contexts of the senses within anthropology/ethnography and the humanities.

więcej>>


19-20 kwietnia 2012, Poznań

Artysta – kurator – instytucja – odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki

Na konferencji zaprezentowane zostaną różnorodne podejścia i propozycje ujęć związków, zależności, opozycji i relacji, w jakich funkcjonują instytucje kultury (szczególnie sztuki), kuratorzy, artyści i odbiorcy. Interesuje nas refleksja nad obszarem działań artystycznych, która poddaje analizie kwestię szeroko rozumianej autonomii sztuki, sposobów usytuowania jej w obrębie działań kuratorskich i instytucjonalnych. Chcemy zastanowić się nad krytycznymi modelami oceny działań praktyk artystycznych i instytucjonalnych, zapytać o rolę sztuki w przestrzeni społecznych i kulturowych wartości.

więcej>>


21-23 listopada 2011, Warszawa

Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe Theories and Methods

European representations of the last century have been largely shaped by a Western perspective. This also applies to the realm of academic study of social memory. The purpose of this conference is to reflect on the methodology and the state of memory research in Central and Eastern Europe.

więcej>>


7-9 listopada 2011, Wrocław

Skandal w kulturze

Teoria skandalu: definicje, źródła, funkcje (od kontestacji do kreacji); Granice skandalu — szok, lęk, katharsis…; Skandal w perspektywie historycznej — ewolucja zjawiska;  XXI wiek — era skandali?; Typologia skandali: skandal obyczajowy, religijny, naukowy, artystyczny, „akademicki” i…; Retoryka skandalu — język (o) skandalu; ...

więcej>>


13-14 października 2011, Wrocław

Claude Lévi-Strauss w dyskursie nauki.

Inspiracje, recepcja, krytyka

Punkt wyjścia dla postawionych przez organizatorów konferencji rozważań stanowi myśl wyrażona przez Edith Kurzweil, iż wiek XX był wiekiem strukturalizmu. Do rozpowszechnienia tej orientacji teoretyczno-metodologicznej w nauce przyczynił się francuski etnolog Claude Lévi-Strauss.

więcej>>


28-30 września 2011, Sopot

Dyskurs podmiotu, podmiot dyskursu

(filozofia po „zwrocie językowym”)

Duża część współczesnej filozofii charakteryzuje się nie tylko specyficznym stylem pisania, ale w głównej mierze oryginalną problematyką dotyczącą podmiotu, języka oraz kwestii etyczno-politycznych. W tym roku pragniemy skupić się na koncepcjach języka i płynących z nich konsekwencji dla problemów filozoficznych

więcej>>


21-22 września 2011, Kraków

Rzeczywistość - ekspresja - milczenie w filozofii i kulturze Wschodu

Zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się kulturami, religiami i filozofiami Wschodu: Indii, Chin, Japonii, Tybetu, Korei oraz krajów Bliskiego Wschodu, a także tych z Państwa, którzy prowadzą badania dotyczące wzajemnych wpływów Wschodu i Zachodu.

więcej>>


15-16 września 2011, Toruń

Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe

Pojęcie „wyspy” oznacza stosunkowo zwarty obszar zamieszkany przez przedstawicieli danego etnosu w izolacji od Ojczyzny – ich „kontynentu” językowego i kulturowego. Celem konferencji jest interdyscyplinarny opis wspólnot słowiańskich w obcym – słowiańskim i niesłowiańskim otoczeniu, przede wszystkim z perspektywy językoznawczej oraz socjologiczno-etnologicznej.

więcej>>


24-25 marca 2011, Poznań

Dzieła, twórcy, odbiorcy.

Sztuka we współczesnych systemach kulturowych

 Do udziału w naszej konferencji zapraszamy naukowców i doktorantów etnologii, antropologii kulturowej i społecznej, socjologii, kulturoznawstwa, historii sztuki oraz innych bliskich dyscyplin humanistycznych.

więcej>>


17-18 maja 2010, Warszawa

Między rutyną a refleksyjnością: praktyki kulturowe i strategie życia codziennego

Problematyka konferencji obejmuje szeroko rozumiane kulturowe przemiany życia codziennego. Kategorie analityczne codzienności i świata życia codziennego oraz praktyk kulturowych służą badaniu związków między kulturą i społeczeństwem.

więcej>>


15-16 kwietnia 2010, Wrocław

Kulturowe konteksty starości

 Oprócz starzenia biologicznego i psychicznego wyróżniamy również starość społeczną i kulturową. Określa ona związki pomiędzy jednostkowym doświadczaniem starzenia się a społeczeństwem.

więcej>>


6 marca 2010, Warszawa

Punkty zwrotne

Celem konferencji jest interdyscyplinarna dyskusja nad punktami zwrotnymi w nauce, kulturze i społeczeństwie, jakie zaobserwowaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach w Polsce i Europie

więcej>>


4-5 marca 2010, Poznań

Oblicza Buntu.

Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej

Proponując Państwu udział w konferencji chcemy zwrócić uwagę na zagadnienia buntu, kontestacji i sprzeciwu we współczesnych społeczeństwach. Interesują nas szczególnie kwestie takie jak:

więcej>>

 


4-6 lutego 2010, Częstochowa

Dom – droga istnienia

Otwarte dla publiczności spotkania antropologów kultury, artystów, krytyków sztuki, kulturoznawców – Inspiracja dla osób ciekawych świata i refleksji nad nim. Wykłady i rozmowy wokół tematów poruszonych na wystawie Dom – droga istnienia

więcej>>


19-20 listopada 2009, Toruń

Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków

 Kondycja demograficzna i zdrowotna społeczeństwa stanowią dwa aspekty tego samego zagadnienia. Wyrażane we wskaźnikach struktury czy wskaźnikach ruchu naturalnego procesy narodzin, śmierci, długowieczności etc.

więcej>>


15-16 października 2009, Poznań

Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced

  Contemporary anthropology represents a multiplicity of research and theoretical approaches, which provokes questions concerning its present position within the humanities; its applicability and the viability of used research methods and techniques as well as the status of knowledge gained in the process of doing and writing ethnography.

więcej>>


14-15 października 2009, Kalisz

Sztuka w kulturze

 Wzajemne uwikłanie dzieła sztuki oraz kultury, która je zrodziła, budzi refleksję nad rodzajem relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Pomimo tego, że na gruncie szczegółowych nauk humanistycznych pojawiły się liczne interpretacje dotyczące tego zagadnienia...

więcej>>


24-25 września 2009, Wrocław

Antropologiczne badania zmiany kulturowej.

Społeczno-kulturowe aspekty transformacji systemowej w Polsce

 Termin transformacja jest obecny niezmiennie w debatach publicznych i naukowych od 1989 roku i legitymizować ma charakter zmieniającej się rzeczywistości. Owa kategoria jest przede wszystkim konstruktem myślowym, metaforą mającą tłumaczyć zmiany zachodzące  w krajach postsocjalistycznych...

więcej>>


19-20 czerwca 2009, Cieszyn

Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze

 Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny. Jej celem jest próba odpowiedzi na pytanie o to, jakie rolę spełnia/ło pożywienie w kulturze...

więcej>>


29-30 kwietnia 2009, Gdańsk

Miasto nie-miasto, czyli o mieście jako kulturowo-społecznej hybrydzie

O kryzysie miasta mówi się od niepamiętnych czasów. Temat wraca regularnie przy każdej niemal okazji, gdy tylko pojawia się mniej lub bardziej znacząca zmiana społeczna odbierana jako negatywna dla miasta. Nie inaczej rzecz się ma obecnie...

więcej>>


19-20 lutego 2009, Poznań

Interdyscyplinarne oblicza przeszłości

Dyskusje na temat dorobku refleksji humanistycznej dotyczące teorii, metodologii i historii historiografii oraz wyzwań, które stawiają przed nią zmiany zachodzące w świecie, będą stanowić okazję i kontekst do upamiętnienia osiągnięć Profesora Jerzego Topolskiego i jego roli w tworzeniu polskiego środowiska badaczy zajmujących się tą problematyką.

więcej>>


27-28 stycznia 2009, Poznań

 Socjologiczne zmagania ze sportem

Sport jako jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej angażujących dziedzin naszego życia wciąż nie doczekał się pogłębionej refleksji w obrębie nauk społecznych. Powszechne postrzeganie sportu jako rzeczywistości codziennej i potocznej skutkuje fałszywym przekonaniem o tym, iż brak jest potrzeby dalszej eksploracji tego obszaru życia.

więcej>>


15 stycznia 2009, Poznań

Różne kultury, różne globalizacje

 Jej zasadniczym celem będzie zaprezentowanie różnych możliwości opisu, oceny i badania zjawisk mieszczących się zakresie pojęciowym globalizacji. Zagadnienie globalizacji kulturowej dla antropologów i przedstawicieli innych nauk społecznych jest bez wątpienia tematem szczególnie istotnym i aktualnym w kontekście dyskusji na temat kondycji współczesnych społeczeństw...

więcej>>


27-28 listopada 2008, Wrocław

Słabość i siła. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji

 Celem poznawczym konferencji będzie poddanie refleksji następujących problemów:

1. Próba zdefiniowania zjawisk słabości i siły. 2. Przedstawienie uwarunkowań społecznych i kulturowych, które prowadziły do pojawiania się poczucia słabości i siły w skali indywidualnej i społecznej...

więcej>>


25-26 listopada 2008, Wrocław

Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji

 Celem poznawczym konferencji będzie poddanie refleksji następujących problemów:

1. Próba zdefiniowania zjawiska grozy. 2. Przedstawienie uwarunkowań społecznych i kulturowych, które prowadziły do pojawiania się poczucia grozy, tak w skali indywidualnej, jak i społecznej...

więcej>>


21-22 listopada 2008, Warszawa

Charyzmatyczne przywództwo we współczesnym świecie

 Czy możliwe jest naukowe zdefiniowanie charyzmy w świecie zdominowanym przez media? Czy dzisiejsza polityka sprzyja, czy też może niszczy przywódców o charyzmatycznym potencjale? Czy jest charyzma pojęciem dynamicznym, co sprawia, że Weberowskie jej rozumienie nie przystaje do naszej współczesności, może więc trzeba pojęcie charyzmy zdefiniować na nowo?

więcej>>


14-16 listopada 2008, Kraków

Antropologia zaangażowana (?)

Wciąż żywo dyskutowanym problemem jest zaangażowanie antropologii, a szerzej humanistyki poza katedrą uniwersytecką. Udział w licznych dyskusjach oraz przysłuchiwanie się im, stało się impulsem do podjęcia publicznej debaty nad Zaangażowaniem antropologii. Pytanie nad zasadnością rozumienia antropologii jako życiowego praxis oraz refleksja nad etycznym wymiarem angażowania się badacza poza katedrą uniwersytecką wydaje się warte poświęcenia mu konferencji.

więcej>>


6-7 listopada 2008, Wrocław

Pokolenia polskie - 1945-  1956- 1968- 1970- 1980-  1989- 2008?

Jacy byliśmy, jacy jesteśmy? 

 Celem poznawczym konferencji będzie poddanie refleksji stanu samoświadomości kilku generacji Polaków, współkształtowanej przez ważne wydarzenia polityczne i społeczne, które wywarły istotny wpływ na ich perspektywę poznawczą i warunki życia. Pragniemy poddać szczegółowej refleksji samą kategorię pokolenia jako zbiorowości i rozważyć możliwości jej wykorzystywania w badaniach nad świadomością społeczną w związku z podejmowanym tematem. Zaproponowane bowiem powyżej daty nie są identyczne z następstwem kolejnych generacji, lecz stanowią wyznaczniki kształtowania się pewnych typów świadomości społecznej, występującej w Polsce w sposób równoległy.

więcej>>


9-10 października 2008, Świeradów Zdrój

Prowincjonalizm w kulturze europejskiej. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa

 Celem poznawczym konferencji jest powołanie zespołu, który przygotuje w ciągu dwóch lat monograficzne opracowanie tematu „Prowincjonalizm w kulturze europejskiej”. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji inicjującej badania zespołowe i wygłoszenie referatów.

więcej>>

 


17-19 września 2008, Elbląg

Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną?

 Nie ulega wątpliwości, że kultura popularna w różnych swoich przejawach stanowi dziś w Polsce nurt dominujący zarówno w ofercie medialnej, jak i w preferencjach znakomitej większości naszego społeczeństwa. Trzeba tę sytuację zrozumieć i ocenić, bo jej konsekwencje rzutują nie tylko na teraźniejszość, ale i na przyszłość partycypacji w kulturze Polaków.

więcej>>


22-24 czerwca 2008, Olsztyn

Człowiek i Człowieczeństwo. Bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja

Spróbujmy wspólnie zastanowić się, nad tym, czy i jakie posiadamy obowiązki uniwersalne wobec świata/kosmosu, oprócz naszych codziennych, partykularnych zobowiązań oraz jakie posiadamy możliwości realizowania swoich najbardziej cennych ludzkich cech. Spróbujmy zapytać czy i jak możemy stać się prawdziwym Człowiekiem i czy jesteśmy wyłącznie zdeterminowani prawami ewolucji, czy również własną kreatywnością.

więcej>>


5-6 czerwca 2008, Świeradów-Czernica

Motyw sprzeciwu. Rewolucja i eskapizm w kulturze europejskiej.

Analiza historyczna, społeczna i kulturowa

Celem poznawczym konferencji jest opisanie zjawiska sprzeciwu wpisanego w system determinant o charakterze kulturowym, politycznym, ekonomicznym i filozoficznym. Zapraszamy Państwa do składania propozycji wystąpień związanych z tematyką konferencji.

więcej>>


29-31 maja.2008, Toruń

Zwierzęta w literaturach słowiańskich XI-XXI wieku

Konferencja będzie poświęcona właściwościom, bogatej symbolice i funkcjom zwierząt oraz wszelkich istot zoomorficznych w literaturach słowiańskich, począwszy od czasów najdawniejszych, w tym także folkloru, kończąc zaś na współczesności.

więcej>>


27-29 maja 2008, Szklarska Poręba

Zabijać i umierać.

Aspekty etnologiczne, filozoficzne, historyczne, psychologiczne i socjologiczne

 Celem poznawczym konferencji jest poddanie refleksji dwóch aspektów ludzkiej aktywności, związanych ze sprecyzowaniem postaw indywidualnych i społecznych wobec osób, instytucji i sytuacji społecznych, warunkujących podjęcie  decyzji dotyczących określonego działania. Pragniemy dokonać ewidencji postaw i ich uwarunkowań, skłaniających ludzi do podejmowania aktów agresji i walki oraz wytworzenia się gotowości do złożenia ofiary z własnego życia.

więcej>>


23-25 maja 2008, Toruń/Chełmno

Problem granic w kulturze współczesnej

 Temat konferencji wyrasta z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów, które zachodzą obecnie w kulturze współczesnej, a dotyczą granic i graniczności. Świat współczesny jest światem przekraczania granic, które w przeszłości stanowiły o naszym świecie: przekracza się granice w wielu obszarach (między światami, kulturami, religiami, ludźmi, itp.). Zarówno w wymiarze filozoficznym, jak i religijnym, politycznym i społecznym chętnie odwołujemy się do świata bez granic.

więcej>>


9 maja 2008, Poznań

Postmodernizm – moda czy odrębny typ kultury?

Celem konferencji jest zastanowienie się nad doniosłością pojęcia postmodernizmu (ponowoczesności) dla refleksji nad kulturą współczesną. Czym jest postmodernizm (ponowoczesność)? Intelektualną modą? Stylem w sztuce? Rodzajem filozofii? Nowym paradygmatem społeczeństwa i kultury?

więcej>>


16-18 kwietnia 2008, Toruń

Wojna płci, czyli jak nie prowadzić dyskursu publicznego o kobietach i mężczyznach

 Publiczna debata dotycząca kwestii kobiet i mężczyzn w Polsce nacechowana jest silnym ładunkiem emocjonalnym i negatywnymi konotacjami, naszym zamiarem jest zerwanie z tą praktyką. Chcielibyśmy rzetelnie ocenić sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce. Tematyka konferencji obejmować będzie problemy, z którymi spotykają się kobiety i mężczyźni. Szczególnie zależy nam na zauważeniu, jakie inicjatywy są podejmowane celem ich rozwiązania. Ponadto zadaniem konferencji jest rozpoczęcie polemiki o sytuacji kobiet i mężczyzn w Polsce w sferze publicznej i prywatnej.

więcej>>


16-18 kwietnia 2008, Świeradów Zdrój

Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa

 Celem konferencji adresowanej do historyków, etnologów, filozofów, kulturoznawców, psychologów, pedagogów oraz historyków i teoretyków literatury będzie analiza mitu drogi – początku wszelkich wędrówek odbywanych zarówno w świecie fizycznym, jak i duchowym. Temat ten obejmuje szereg zagadnień związanych z mitem początku, m.in.:

więcej>>


 

 

 

 

 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster