Forum Humanistyczne

 

Zak³ad Studiów nad Kultur¹ Wspó³czesn¹
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu
 

II kolokwium antropologiczne:

 

Oblicza Buntu.

Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze wspó³czesnej

 

Poznań, 4-5 marca 2010 r.

 

Zak³ad Studiów nad Kultur¹ Wspó³czesn¹ Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uprzejmie informuje, æe w dniach 4-5 marca 2010 roku odbździe siź dwudniowa konferencja naukowa pt. „Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze wspó³czesnej”. Jest to druga konferencja organizowana w ramach cyklu kolokwiów antropologicznych, które zainicjowane zosta³y w styczniu 2009 roku. Maj¹ one na celu sproblematyzowanie i upowszechnienie badań nad fenomenem kultury wspó³czesnej, prowadzonych w róænych oœrodkach naukowych i przy uæyciu róænych optyk teoretycznych.

Proponuj¹c Państwu udzia³ w konferencji chcemy zwrócię uwagź na zagadnienia buntu, kontestacji i sprzeciwu we wspó³czesnych spo³eczeństwach. Interesuj¹ nas szczególnie kwestie takie jak:

- ³ad spo³eczny a konflikt spo³eczny,

formy buntu we wspó³czesnym œwiecie,

sprzeciw w róænych typach spo³eczeństw i kultur,

- ruchy kontrkulturowe i antysystemowe

- wspó³czesne nonkonformizmy i oportunizmy,

- miejsce kontestacji w kulturze wspó³czesnej.

 

Konferencja adresowana jest zarówno do antropologów kulturowych i etnologów, jak równieæ do specjalistów z zakresu socjologii, filozofii, kulturoznawstwa, filmoznawstwa, krytyki literackiej, historii sztuki, stosunków miźdzynarodowych. Zaleæy nam na wszechstronnej refleksji nad tytu³owym zagadnieniem.

Prosimy o nadsy³anie propozycji wyst¹pień przewidywanych na 20 minut (tytu³ oraz abstrakt) do 31 grudnia 2009 r. Szczegó³owy plan konferencji zostanie przedstawiony w lutym 2010 r. Organizatorzy maj¹ prawo do wyboru nades³anych zg³oszeń. Op³acenie podróæy do Poznania spoczywa na instytucjach deleguj¹cych.

Informujemy jednoczeœnie, æe uczestnictwo w konferencji nie jest p³atne.


Organizatorzy:

dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski (walkul@amu.edu.pl)
dr Adam Pomieciński (adpom@amu.edu.pl)

 

  << góra strony >>

  aktualnoœci

o nas

dzia³alnoœę

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster