Forum Humanistyczne

Poznań, 27-28 stycznia 2009

Socjologiczne zmagania ze sportem

Organizatorzy:

Instytut Socjologii UAM

Zakład Socjologii Życia Codziennego IS UAM

Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Sport jako jedna z najważniejszych i zarazem najbardziej angażujących dziedzin naszego życia wciąż nie doczekał się pogłębionej refleksji w obrębie nauk społecznych. Powszechne postrzeganie sportu jako rzeczywistości codziennej i potocznej skutkuje fałszywym przekonaniem o tym, iż brak jest potrzeby dalszej eksploracji tego obszaru życia.

            Celem proponowanej przez nas konferencji jest swoiste wytrącenie odbiorcy z rutynowego doświadczania i postrzegania sportu. Chcąc wyjść poza jego potoczne postrzeganie i wejść w pole refleksji naukowej musimy tym samym wykroczyć poza nawyki i stereotypy w myśleniu o tej dziedzinie życia społecznego, a tym samym odejść od socjologicznego jej komentowania tylko podczas ważnych imprez i wydarzeń. Chcielibyśmy więc zachęcić do spojrzenia na sport na co najmniej cztery sposoby.

            Po pierwsze, sport w naszym rozumieniu może być postrzegany jako specyficzny obszar przecinania się wielu różnych, opartych częstokroć na różnych logikach i racjonalnościach, praktyk (społecznych, kulturowych, gospodarczych, prawnych, technologicznych etc.). Tym samym jest to zachęta zarówno do nowych odczytań – poprzez pryzmat tendencji i zjawisk charakteryzujących współczesny sport – starych i z pozoru dobrze już opisanych zjawisk oraz procesów społecznych, jak i do prób mających na celu dostrzeżenie w sporcie zapowiedzi zupełnie nowych trendów znamionujących późnonowoczesne / ponowoczesne społeczeństwa.

            Po drugie, sport to również pole postrzegane potocznie jako autonomiczne, niezależne od  dominujących logik rynku i władzy, a kierujące się własną racjonalnością opartą na „duchu rywalizacji”. Tym samym staje się on punktem wyjścia dla opisu współczesnych systemów aksjonormatywnych, pozostających (a przynajmniej mających w założeniach pozostawać) często w opozycji do powszechnie przyjmowanych uzasadnień praktyk codziennych. Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób sport może być traktowany jako pole przejawiania się i realizowania systemów aksjormatywnych.

            Po trzecie, sport stanowić może również pole realizacji, a zarazem poszukiwania tendencji makrostrukturalnych. Można bowiem stwierdzić, iż tendencje te (prawnicze, gospodarcze, technologiczne etc.) mają swoje bezpośrednie przełożenie na poziom mikro (choćby w kontekście kibicowania). Innymi słowy, sport daje przeciętnemu uczestnikowi życia społeczno-kulturowego możliwość bezpośredniego doświadczenia tych procesów społecznych, które zazwyczaj jawią się jako odległe i z pozoru mało znaczące.

            Po czwarte w końcu, sport stanowi również swoisty punkt odniesienia i porównania dla codziennych praktyk. Przekazy medialne lokalizują wydarzenia sportowe w ramach elementów wzorotwórczych. Profesjonalni sportowcy są postrzegani, na podobieństwo gwiazd popkultury, jako celebrities, o których warto mówić/pisać i których warto naśladować – przede wszystkim z powodu ich stylów życia, a nie osiąganych wyników sportowych.

            Celem naszej konferencji jest więc potraktowanie sportu jako wskaźnika przemian społeczeństwa ponowoczesnego i tendencji w nim zachodzących. Wydaje się, iż takie podejście może być tym bardziej owocne z racji faktu, iż sport jest bezpośrednio dostępny zdecydowanej większości aktorów życia codziennego. Tym samym staje się on jedną z głównych płaszczyzn, na których uprawiać można socjologię życia codziennego. Zaznaczamy jednak, iż interesuje nas sport przede wszystkim zawodowy i zjawiska z nim związane, a nie szeroko rozumiana kultura fizyczna.

W trakcie obrad chcielibyśmy poruszyć m.in. następującą problematykę:

·          Władza i polityka w sporcie i o sporcie

·          Struktura społeczna a sport - czy istnieją dyscypliny klasowe?

·          Sport a stare i nowe nierówności społeczne

·   Medialne reprezentacje sportu - transmisje, sposoby relacjonowania i komentowania, wizualne przedstawienia sportu i sportowców

·          Technologia w sporcie - wpływ nowych technologii na przemiany uprawiania i postrzegania sportu

·          Sport jako zawód i przestrzeń gospodarcza

·          Czas wolny a sport

·          Cielesność i ubiór sportowców jako elementy wzorotwórcze

·          Więziotwórcze i grupotwórcze funkcje sportu

·          Socjalizowanie do sportu, socjalizowanie poprzez sport

·          Fair play i inne zasady sportu

·          Współczesny sportowiec – mistrz / ikona popkultury?

·      Sport przyszłości/w przyszłości – od Olimpii do Pekinu i dalej... Różne sposoby wykorzystywania i uzasadnień sportowej rywalizacji

·          Sport a inne obszary życia społecznego – różnice, upodabnianie się, czy separacja

·          Społeczne funkcje sportu – po, co nam sport?

·          Kibicowanie – dynamika zjawiska

·          Sport jako rytuał, rytuały w sporcie

·          Gender studies a sport

Warunki uczestnictwa w konferencji:

1. Przesłanie poprzez pocztę elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 grudnia 2008 na adres zmagania.ze.sportem@gmail.com. Formularz dostępny jest na stronie www.socjologia.amu.edu.pl - w zakładce „Konferencja Socjologiczne Zmagania ze Sportem”.
2. Po zaakceptowaniu propozycji wystąpienia przez organizatorów wpłacenie do dnia 10 stycznia 2009 roku opłaty konferencyjnej w wysokości 250 złotych (w tym vat) na konto nr 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, przelew tytułując "Konferencja Socjologiczne zmagania ze sportem, numer subkonta 249.30.909".

Informacje organizacyjne:
1. Organizatorzy planują wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie książki-zbioru artykułów. Warunkiem publikacji poszczególnych artykułów jest uzyskanie pozytywnej recenzji wydawniczej. Informacje dotyczące publikacji zostaną przesłane osobom zakwalifikowanym do wygłoszenia referatu.

2. Opłata konferencyjna, obejmująca współfinansowanie druku publikacji pokonferencyjnej, materiały konferencyjne oraz obiady w trakcie obu dni konferencji wynosi 250zł (w tym vat).
3. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów. Istnieje możliwość pomocy osobom zainteresowanym w znalezieniu miejsca noclegowego w poznańskich domach studenckich lub hotelach.


Kontakt:
zmagania.ze.sportem@gmail.com
 

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster