Forum Humanistyczne

 

Międzynarodowa konferencja

Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej

Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

 

SZTUKA W KULTURZE

(14- 15 października 2009)

 

Wzajemne uwikłanie dzieła sztuki oraz kultury, która je zrodziła, budzi refleksję nad rodzajem relacji, jakie pomiędzy nimi zachodzą. Pomimo tego, że na gruncie szczegółowych nauk humanistycznych pojawiły się liczne interpretacje dotyczące tego zagadnienia, to kantowski postulat, że „Jedynie droga krytyczna stoi jeszcze otworem”, zachowuje nadal swoją aktualność. Celem namysłu humanistycznego jest bowiem poszukiwanie takich odpowiedzi, która dostarczając kolejnych pytań, prowadzą do ciągłego borykania się z wątpliwościami i poszukiwania sensu.

       W takim klimacie intelektualnym można prowadzić namysł na gruncie nauk szczegółowych, które dostrzegając potrzebę refleksji nad wartościami realizowanymi w kulturze przez sztukę, umożliwiają filozoficzne rozpatrywanie tego zagadnienia.  Interpretacja magicznej, religijnej, politycznej, społecznej czy estetycznej (etc.) roli sztuki lub jej dzieła w kulturze, prowadzi bowiem do refleksji filozoficznej, która pozbawiona takich rozważań staje się niejednokrotnie spekulatywne odrealniona.

Panele tematyczne:

1. Historiografia a sztuka

       Pomiędzy sztuką a sposobem interpretowania dziejów zachodzą związki, które można rozpatrywać jako relację zwrotną. Historiografia w obrębie niektórych systemów filozoficznych podlegała bowiem estetyzacji, a interpretacja dziejów często odciskała swe piętno na sposobie postrzegania sztuki. Zwrotny charakter owych relacji determinował również cele, które stawiano przed historiografią oraz przypisywano sztuce. Poruszane zagadnienia będą więc dotyczyły problemu funkcjonowania historiografii jako „dzieła sztuki” oraz sztuki jako struktury, której przypisywane są specyficznie historyczne cele poznawcze.

                                                             Panel organizuje Prof. Dr hab. Jaromir Jeszke

2. Relacja sztuka – kultura w perspektywie antropologii kulturowej

            Podstawowe problemy teoretyczne i praktyczne, które chcielibyśmy poruszyć w ramach tego panelu sprowadzają się do kluczowych pytań na temat tego czym jest sztuka w perspektywie antropologii kulturowej, a tym samym jakie jest jej miejsce i rola w kulturze. Co stanowi o specyfice refleksji tej dziedziny humanistyki nad zjawiskiem sztuki – innymi słowy „co i jak” bada antropolog zajmujący się zjawiskiem sztuki. Czy sztuka w ograniczonych przypadkach może być również traktowana jako potencjalny obszar komunikacji sub- i międzykulturowej?

Panel organizuje dr Karol Walczak

3. Filozofia a sztuka w kulturze

       Wzajemne uwikłanie dzieła sztuki oraz kultury, która je zrodziła, filozofia uczyniła jednym z wiodących tematów swojej refleksji. W ramach zasygnalizowanego na wstępie tematu chcemy zaproponować namysł dotyczący miejsca sztuki w kulturze, jej roli i systemu wartości, jaki bywa jej przypisywany. Tak pojęta różnorodność nie wyklucza refleksji nad samą sztuką. Interpretacja sztuki jest bowiem także świadectwem kultury, w ramach której powstała myśl pragnąca zjawisko sztuki pojęciowo ująć.

                                                          Panel organizuje mgr Arkadiusz Bednarczuk

4. Fotografia i ideologia

       Temat w zamierzeniu ma prowadzić do refleksji nad historią polskiej fotografii XX wieku w szerokim kontekście społeczno-politycznym. Celem jest wywołanie pytań o wykorzystanie fotografii jako narzędzia społecznej kontroli, dyskryminacji płciowej oraz manipulacji historyczno-politycznych. Ukazanie tych rozlicznych uwikłań ma skłaniać do namysłu nad rozumieniem fotografii również jako potencjalnego instrumentu władzy, który może ujawnić się przy bliższym rozpoznaniu jej ideologicznych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych zależności.

                                                             Panel organizuje dr Maciej Szymanowicz

5. Architektura w kulturze

       Zakres tematyczny poruszanych zagadnień oscyluje wokół problemu kulturowego znaczenia architektury. Chodzi tu o interpretację dzieła architektonicznego jako struktury, której sens realizuje się w obrębie określonej kultury. W ramach tak pojętego tematu sztuka widziana jest jako zjawisko, którego nie sposób zredukować wyłącznie do samej, wyalienowanej z interakcji kulturowych formy.

                                                             Panel organizuje mgr Ewa Janiszewska

6. Sztuka antyczna a ideologia

       Myśl przewodnia koncentruje się wokół wzajemnych relacji między sztuką, a ideologią w antyku. Obok analizy formalno-materialnej dzieła sztuki istotne jest bowiem uchwycenie kontekstu historyczno-społecznego, determinującego jego interpretację. Zakres tematyczny będzie zatem oscylował wokół takich problemów jak: związki sztuki z władzą polityczną; wykorzystanie sztuki przez elity rządzące do przekazu określonych treści ideologicznych oraz zakres ich recepcji w społeczeństwie.  

                                                             Panel organizuje dr Paweł Sawiński

 

Zgłoszenia referatów prosimy kierować do dnia 1 lipca 2009 r. na wskazany poniżej adres. Na krótkie abstrakty prezentujące główne tezy wystąpień oczekujemy do 14 września 2009 roku. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. Opłata w całości przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegu uczestników spotkania. Koszty podróży uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 

Strona konferencji wraz z formularzem kontaktowym:

http://www.konferencja.org.pl/sztukawkulturze

 

  << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster