Forum Humanistyczne

 

COLLOQUIA HUMANIORUM

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU DO DRUKU

 

1. Tekst w wersji elektronicznej (preferowany edytor tekstu Word) sporządzony według standardowego wzorca, tj.:

-               czcionka Times New Roman, wielkość 12 (ewentualne przypisy dolne wielkość 10), odstępy między wierszami 1,5

-               marginesy: górny i dolny 25 mm; lewy35 mm

-               formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa

-               maszynopis pozbawiony wszelkich nagłówków, stopek itd.

-               numeracja stron w położeniu górnym wyśrodkowanym poczynając od strony pierwszej

-               nazwisko i imię autora oraz tytuł artykułu wyśrodkowane i wytłuszczone

-               cytaty zamknięte w cudzysłów pozostają w obrębie tekstu głównego i pisane są czcionką zwykłą (brak kursywy, wytłuszczenia itd.)

-               wyróżnienia i podkreślenia w obrębie tekstu własnego pisane są kursywą

-               przy nazwiskach autorów przywoływanych w tekście po raz pierwszy (poza odsyłaczami) podawane jest imię w pełnym brzmieniu. Kolejne przywołania danego autora ograniczone jest wyłącznie do nazwiska

-               sugeruje się unikanie rozbudowanych przypisów informacyjnych i wyjaśniających umieszczanych pod tekstem głównym

2. Przypisy w systemie harwardzko-polskim, czyli:

a)      odsyłacze umieszczane w tekście głównym, wg wzoru:

(Kowalski 1999:10).

(Kowalski 1999:10; Nowak 2000:10-11).

(Kowalski 1998:10 n.).

-         w odsyłaczach złożonych nazwiska oddzielamy średnikiem – np. (Comte 1965:45; Kowalski 2000:45)

-         w odsyłaczach złożonych o kolejność cytowania decyduje data wydania pracy (w porządku od najstarszych do najmłodszych)

-         jeśli w odsyłaczach złożonych przywoływana jest więcej niż jedna praca danego autora należy ustawić wszystkie publikacje w porządku chronologicznym (Comte 1963:23; 1995:34)

-         jeśli przywoływane są prace danego autora, które publikowane były w tym samym roku, przy datach muszą być umieszczone indeksy literowe – np. (Kowalski 1999a:10); (Kowalski 1999b:30); (Kowalski 1999a:40; 1999b:30)

-         jeśli w tekście pada nazwisko autora i zaraz za nim stawiany jest odsyłacz – podajemy wyłącznie datę i ewentualne strony, np. .......Krajewski (1988:4).

-         jeśli w tekście pada nazwisko autora, ale odsyłacz kładziony jest na dalszym miejscu, podajemy pełną wersję, np. (Krajewski 1988:4).

 

b)      zestawienie literatury

-         umieszczone na końcu tekstu głównego;

-         noty bibliograficzne w porządku alfabetycznym sporządzone wg podanego niżej wzoru:

 

 Bolecki W.,

1998 Wyznania członka lokalnej wspólnoty interpretacyjnej, „Teksty Drugie”, nr 6, s. 171-186.

Carnap R.,

1969 Filozofia i składnia logiczna, [w:] Filozofia jako analiza języka nauki, przeł. A. Zabłudowski, Warszawa, s. 5-67.

1994 Fizykalizm, przeł. K. Kościuszko, [w:] Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, red. M. Hempoliński, Wrocław, s. 183-186.

Comte A.,

1961 Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, przeł. W. Wojciechowska, Warszawa.

Kowalski J.,

1999a Polska i świat, Warszawa.

1999b Stosunki międzynarodowe. Podstawowe problemy, „Sprawy Międzynarodowe”, t. 12, nr 3, s. 1-100.

Law J.,

1999 After ANT: complexity, naming and topology, [w:] Actor Network Theory and After, red. J. Law, J. Hassard, Oxford, s. 1-14.

 

-          jeśli autor opublikował dwie prace w danym roku każda musi zostać opatrzona indeksem literowym

-         prace danego autora muszą być uporządkowane w układzie chronologicznym, tj. od najstarszych do najmłodszych

-         obowiązuje zasada maksymalnego ograniczenia przywoływania adresów elektronicznych stron www zawierających e-teksty

-       obowiązuje zasada nie cytowania prac własnych znajdujących się w druku, maszynopisów w posiadaniu autorów, itp.

 

zasady przygotowania tekstu do druku (pobierz)

 

 << góra strony >>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

 

webmaster