Forum Humanistyczne

WOJCIECH PIASEK

metodolog historii, historyk, archeolog

adiunkt w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W latach 1990-1995 studia w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK (indywidualny program studiów w zakresie etnoarcheologii), w latach 1992-1996 studia w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, w 2002 obrona pracy doktorskiej na Wydziale Nauk Historycznych UMK (specjalności: metodologia historii i historia historiografii).

Obszary zainteresowań: kulturowy status wiedzy historycznej, piśmiennictwo historiograficzne XX wieku: historiografia kultury, historiografia PRL w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych.

 

Ważniejsze publikacje:

 

Książki i prace pod redakcją:

2009 Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, Olsztyn, [współred.]
2008 K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, Toruń, [współred. i wyd.]
2008

Rzeczy i ludzie. Humanistka wobec materialność, Olsztyn, [współred.]

2007 Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn, [współred.]
2006 Granice dyscyplina-rne w humanistyce, Olsztyn 2006, [współred.]
2006 K. Górski, Społeczne podstawy kultury. Zbiór prac Homines et Historia [V], Toruń, [red. i wyd.], [nagroda Rektora UMK]
2004 Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań. [wyróżnienie Rektora UMK]

 

Artykuły:

2009 Antropologizowanie antropologizowania historii metodologiczna refleksja nad zjawiskiem [w:] Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn, s. 189-207.
2009 Historiografia w kawałkach - historiografia polska w późnonowoczesnym świecie, Problemy Humanistyki", nr 16, s. 165-173.
2009 Ryszard Mienicki i toruńska społeczność historyków w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych, [w:] Ryszard Mienicki 1886-1956. Archiwista i historyk, red. W. Chorążyczewski, R. Degen, Toruń, s. 37-48.
2008 Niescjentystyczne i scjentystyczne antropologizowanie historiografii – przypadki pisarstwa historyczne Karola Górskiego i Witolda Kuli, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, nr 1, s. 71-88.
2008 Historii Kościoła jako historia religijności - stosunku osobistego i społecznego do Boga - w pisarstwie historycznym Karola Górskiego [w:] K. Górski, Zarys dziejów katolicyzmu polskiego, red. W. Piasek, W. Szramowski, Toruń, s. XXI-LIV
2008 Wokół koncepcji feudalizmu. W dialogu kulturowym z współczesna mediewistyką polską, [w:] Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy), red. S. Kwiatkowski, s. 65-75.
2008 Bycie tam”, „bycie tu” w badaniach historycznych. Źródło historyczne jako zwierciadło, ślad oraz pre-tekst [w:] Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych. Zbiór studiów, red B. Wagner, T. Wiślicz, Zabrze, s. 117-124.
2008 Historia Kościoła jako dzieje stosunku osobistego i społecznego do Boga w badaniach Karola Górskiego, „Nasza Przeszłość”, t. 110, s. 155-175.
2008 Z tęsknoty za Rzeczywistością. Uwagi na marginesie projektu „zwrotu ku rzeczom” w historiografii i archeologii, [w:] Rzeczy i ludzie. Humanistka wobec materialności, red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn, s. 60-81. [współautorstwo z J. Kowalewski]
2008 Polityka historyczna i historiografia w antropologicznej perspektywie badań historiograficzno-metodologicznych, „Zapiski Historyczne”, t. LXXII, z. 4, s. 126-132.
2008 Wprowadzenie, Rzeczy i ludzie. Humanistka wobec materialność, Olsztyn, [współautorstwo z J. Kowalewskim, M. Śliwą]
2007 Wychowanie patriotyczne i historiografia - wyzwania współczesności, [w:] Wychowanie patriotyczne. Tradycje i wyzwania współczesności, red. M Żaryn, Warszawa, s. 47-52.
2007 Problem zaangażowania i izolacja w polskiej historiografii po 1989 roku - polscy historycy w późnowoczesnym świecie [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn, s. 131-142.
2007 Glossa historigraficzno-metodologiczno do badań Jerzego Serczyka nad historią historiografii, „Klio”, t. IX, s. 205-212.
2007 Wprowadzenie, [w:] Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn, s. 7-11. [współautorstwo z J. Kowalewskim]
2006 Wprowadzenie, [w:] Granice dyscyplin-arne w humanistyce, Olsztyn, s. 5-8. [współautorstwo z J. Kowalewskim, M. Śliwą]
2006 Człowiek – Kultura – Absolut. Pisarstwo historyczne Karola Górskiego, [w:] K. Górski, Społeczne podstawy kultury. Zbiór prac, red. W. Piasek, Homines et Historia [V], Toruń, s. XI-LXXVI.
2006 Granice dyscyplin i „integracja nauk” - interdyscyplinarność w historiografii modernistycznej, [w:] Granice dyscyplina-rne w humanistyce. Zbiór rozpraw. red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa, Olsztyn, s. 111-121.
2006 Historiografia polska po drugiej wojnie światowej - lokalne znaczenia, „Echa Przeszłości”, t. VII, s. 311-328.
2006 Karola Górskiego koncepcja społecznych podstaw kultury: „koinologia” i „interpretacja transcendentna historii”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 1 (251), s. 107-118.
2006 Polityka historyczna, pamięć kulturowa i historiografia w Polsce. Opis przypadku, [w:] Pamięć polska, pamięć niemiecka, red. K. Mikulski, Z. Noga, Toruń, s. 10-16
2006 Źródła historyczne w antropologicznej perspektywie badań metodologicznycznych, [w:] Źródła w edukacji historycznej, red. St. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń, s. 10-15.
2006 „Historia z treścią psychologiczną” - koncepcja klimatu kulturalnego Karola Górskiego, „Zapiski Historyczne”, t. LXX, z. 2-3, s. 145-153.
2005 Antropologizowanie historiografii polskiej – przypadek pisarstwa historycznego Karola Górskiego, [w:] Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii, red. G.A. Dominiak. J. Ostoja-Zagórski, W. Wrzosek, Bydgoszcz, s. 219-232.
2004 Metodologiczna refleksja Karola Górskiego, „Zapiski Historyczne”, t. LXIX, z. 4, s. 123-137.
2004 Wizja świata i człowieka w twórczości Witolda Kuli – antropologiczna perspektywa badań nad piśmiennictwem historiograficznym, „Klio”, nr 5, s. 3-22.
2004 Antropologiczne wymiary poznania historycznego w twórczości Witolda Kuli, „Przegląd Humanistyczny”, nr 3, s. 39-52.
2003 Antropologiczna wizja historii gospodarczej Witolda Kuli, „Historyka. Studia Metodologiczne”, t. XXXIII, s. 87-102.
   

 

<<góra strony>>

  aktualności

o nas

działalność

uczestnicy

publikacje

galeria

kontakt

linki

 

polecane konferencje

webmaster